Slično SLA štampačima, SLS (eng. selective laser sintering, selektivno lasersko topljenje) koristi svetlosni snop za izgradnju predmeta, ali laserski svetlosni snop. To konkretno znači visoku tačku topljenja i rad sa materijalima koji mogu da pruže veliku čvrstoću (aluminijum, čelik i titanijum). Ipak SLS štampači najčešće rade za polimerima u prahu, proces je sledeći: uređaj poseduje dve komore, jednu u kojoj je materijal u obliku praha i drugu u koju se taj materijal postepeno prenosi u tankim slojevima. Nakon prebacivanja svakog sloja, laser opcrta konture predmeta i topljenjem ga učvrsti. Nakon svakog topljenja dolazi novi sloj praha i proces se ponavlja sa svakom sledećom konturom do završetka izrade. Na ovaj način prah oko istopljenih delova pridržava celu konstrukciju i ne dozvoljava da se uruši, tako da podupirači nisu potrebni. Po završetku predmet se čisti od viška materijala u prahu, i dodatno učvršćuje tečnim polimerima. Takav predmet ima daleko veću čvrstinu od predmeta rađenih u FDM i SLA mašinama.

Korišćenjem metala u prahu, i lasera sa većoom energetskom moći, izvodljivo je praviti predmete koji su od metala sa svim karakteristikama metalnih odlivaka.

Mana ovakve proizvodnje je u doradi tj čišćenju viškova materijala. Polimeri a pogotvo metali u prahu su veoma štetno po respiratorne organe, i sa ovim uređajima se radi pod posebnom zaštitom.