FDM (eng. fused deposition modeling, slojevito-spajano oblikovanje) ili FFF (eng. fused filament fabrication, materijalno-spajana proizvodnja), su dva različita naziva za jednu te istu stvar. Ova tehnologija je zasnovana na korišćenju različitih polimera (plastika), topljenih na temperatiru oko 220C i slojevito spojena u željeni oblik. Materijal je u formi plastičnog kabla, debljine 1,7 ili 2.8, smotan u kalem težine obično oko 750 grama. Taj kalem se montira na 3D štampač, i uređaj ga polako uvlači u glavu u kojoj se topi i nakon nanošenja odmah i ohladi, kako bi zadržao formu. Glava uređaja polako se kreće i u slojevima gradi predmet koji smo pripremili za proizvdnju. Na mestima gde predmet ima delve koji vise u vazduhu, lukove, rupe i prorede, mašina pravi podupirače koji se nakon proizvodnje fizički uklanjaju.

FDM štampači koriste široku lepezu materijala, filamenata, i to im je jedna od boljih karakteristika. Ovi uređaji mogu da rade i sa više glava i samim tim sa više materijala, što pruža mogućnost uključivanja sekundarnog materijala koji je vodorastvoriv i služi za izradu podupirača (eng. suporters). Nakon završetka štampe predmet se potapa u vodu i podupirači se rstvore i ostave čist predmet sa svim svoji detaljima. Postoje uređaji koji sekundarne materijale koriste kao armaturu (ugljena vlakna, kevlar) i ojačavaju ceo predmet kako bi mogao da se koristi kao upotrebni. Takođe neobični materijali, kao drvo, kamen ili ugljenik, mogu biti pomešani sa plimerima od kojih će graditi materijal za ove štampače.

Nedostatak ovih štampača je njihova ograničena nedovoljna brzina.